Nederlands English
Algemene huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden Concept2 Indoor Rower

(voor particulier gebruik)

Definities

 • Huurder, de persoon vermeld op het aanvraagformulier als Huurder, de persoon die de huurmachine besteld via de webshop.
 • Roeigoed, Roeigoed B.V. te Amsterdam, eigenaar van de Apparatuur.
 • Roeigoed en Fitgoed zijn handelsnamen die gehanteerd worden door Roeigoed BV.
 • Apparatuur, het Apparaat/de Apparaten die de Huurder van Roeigoed wil huren.

 

Huur en overige kosten

De Huurder zal na ondertekening van de huurovereenkomst/na bestelling van de huurmachine:

 • De borgsom voldoen.
 • De administratiekosten voldoen.
 • Maandelijks de huur voldoen.
 • Eventuele extra kosten voortvloeiend uit niet of te laat betalen van enige bovenvermelde kosten voldoen.

Incasso

 • De Huurder machtigt Roeigoed de verschuldigde bedragen van zijn rekening te incasseren. De eerste keer zal dit de borgsom, de administatiekosten en de huur van de eerste maand bedragen. Daarna zal maandelijks, de huur vooruit worden geïncasseerd.
 • Bij bestelling via de webshop gaat de Huurder akkoord met de maandelijkse incasso van de huurbedragen van de rekening waarmee de eerste betaling is uitgevoerd. Hiertoe dient een SEPA machtiging te worden ingevuld en aan Roeigoed worden gestuurd. De machine wordt door Roeigoed pas verzonden na ontvangst van de ingevulde machtiging.
 • Facturen worden elektronisch verstuurd, via email.

 

Huurperiode

 • De huurperiode begint daags nadat de Apparatuur het gebouw van Roeigoed verlaat.
 • De huur eindigt op de dag dat de Apparatuur terug is op het adres van Roeigoed. 
 • Er vindt geen restitutie plaats van de in rekening gebrachte huurfacturen.
 • De Huurder zal over de gehele huurperiode huur betalen.
 • Alle vracht, post en koerierskosten voor retourzending zijn voor rekening van de Huurder.
 • De Huurder zal voor de minimum periode van 3 maanden de verschuldigde huur betalen.
 • Wanneer huurder heeft gekozen voor een contract met een langere periode dan 3 maanden dan geldt de in het huurproduct  vermelde periode (3,6 of 12 maanden) als minimum.

Beëindiging van de huur door Huurder

 • De Huurder kan de huurovereenkomst op ieder moment na het verstrijken van de minimum huurperiode opzeggen. De huur eindigt op de dag dat de Apparatuur terug is op het adres van Roeigoed.
 • De Huurder dient ervoor zorg te dragen dat de gehuurde Apparatuur aan Roeigoed geretourneerd worden.
 • De borgsom zal onder aftrek van eventuele kosten binnen 10 werkdagen na controle van de machine worden teruggestort.

Beëindiging van de huur door Roeigoed

 • Roeigoed heeft het recht de huur te beëindigen indien de Huurder enig bedrag nog niet heeft voldaan op de verval datum.
 • Roeigoed heeft het recht om alle niet betaalde bedragen te innen van de Huurder dan wel te verrekenen met de borgsom.
 • De Huurder verleent Roeigoed het recht om zijn gebouw of woning te betreden om de Roeigoed Apparatuur terug te halen indien de Huurder niet aan zijn of haar verplichtingen voldoet.

Retourneren gehuurde Apparatuur

 • De Huurder brengt de gehuurde Apparatuur zelf terug of;
 • De Huurder laat de gehuurde Apparatuur door een vervoerder in de originele verpakking ophalen en retour zenden naar Roeigoed. De instructies hoe de gehuurde Apparatuur terug te verpakken in de originele verpakking zijn op te vragen door een email te sturen naar info@roeigoed.nl.

Onderhoud en zorg

 • De Huurder zal op een fatsoenlijke manier zorg dragen voor de gehuurde apparaten.
 • De Huurder zal de onderhoudsrichtlijnen zoals die beschreven zijn in de handleiding volgen.
 • Onderdelen die verloren of zover beschadigd zijn dat reparatie niet meer mogelijk is (anders dan door normale slijtage) zullen tegen de gebruikelijke vervangingsprijs betaald worden door de Huurder.
 • Reparaties die door Roeigoed noodzakelijkerwijs uitgevoerd moeten worden zullen tegen de daarvoor gebruikelijke tarieven betaald worden door de Huurder.

Aansprakelijkheid

 • De Huurder zal Roeigoed niet aansprakelijk stellen voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van de Apparatuur noch voor kosten, of gederfde inkomsten van Huurder voortvloeiend uit een schade of defect aan de Apparatuur.
 • De Huurder zal Roeigoed vrijwaren van claims van derden voortvloeiend uit het gebruik van de Apparatuur.

Particulier gebruik

 • De Huurder zal de producten alleen in huiselijke sfeer gebruiken. Tenzij anders overeengekomen tussen Roeigoed en Huurder.

Aankoop

 • Mocht de Huurder na verstrijken van de minimale huurperiode overgaan tot aankoop van de gehuurde Concept2 Apparaten, dan wordt 50% van de betaalde huur in mindering gebracht op de aankoopprijs, met een maximum van de aanschafprijs van de gehuurde machine minus de borg. 

Verhuizing

 • Huurder zal Roeigoed minimaal 2 weken van te voren schriftelijk op de hoogte brengen van wijzigingen van adres en/of rekeningnummer.