Nederlands English
Algemene voorwaarden

 

 

Roeigoed en Fitgoed zijn handelsnamen die gehanteerd worden door Roeigoed BV. Deze algemene leveringsvoorwaarden van Roeigoed gelden voor alle zaken en overeenkomsten met betrekking tot onze cliënt, welke betreffen de verkoop, levering en betaling van onze diensten en artikelen.

 

Onze belofte

We vinden het heel belangrijk dat de producten die wij leveren van goede kwaliteit zijn en voldoen aan de redelijke verwachtingen van onze klanten. Mocht er iets niet in orde zijn of niet aan de verwachtingen voldoen neem dan zo snel mogelijk met ons contact op om de juiste oplossing te vinden.
Prijzen: alle genoemde prijzen zijn in € euro en inclusief BTW tenzij anders vermeld.


Verzendkosten: indien verzendkosten worden berekend is dit vermeld bij de prijsopgave. 

Aanbiedingen en offertes
Op de vermelde prijzen worden geen kortingen verleend, tenzij expliciet schriftelijk overeengekomen. Gedane offertes zijn alleen van toepassing op de hoeveelheden en uitvoeringen van de offerte en zijn alleen geldig voor de partij aan wie de offerte is gericht. Alle schriftelijke aanbiedingen zijn 30 dagen geldig tenzij expliciet anders vermeld.


Betaling

Betaling in de webshop: uitsluitend online, tenzij anders overeen gekomen.
Bij levering op rekening: betaling uiterlijk 10 dagen na factuurdatum. Indien beide partijen een andere termijn zijn overeengekomen is de op de factuur vermelde termijn van toepassing. Roeigoed kan naar eigen inzicht betaling vooraf verlangen. Voor bestellingen die de waarde van € 250,- overstijgen verlangt Roeigoed betaling vóór levering, tenzij expliciet anders overeengekomen.


Machtiging
Cliënt en Roeigoed kunnen overeenkomen dat betaling middels een machtiging geschiedt dit volgens de voorwaarden die de bankorganisatie daaraan stelt. Het tekenen van de machtiging is niet gelijk aan het doen van de betaling. Pas wanneer het volledige bedrag is bijgeschreven en er geen reclamering volgt van de betrokken banken heeft de Cliënt aan zijn betalingsverplichting voldaan.


Levering


Roeigoed levert alleen binnen de landen van de Benelux tenzij expliciet anders is overeengekomen. Roeigoed is niet aansprakelijk voor overschrijding van opgegeven levertijden. Het vorderen van schadevergoeding wegens het te laat of niet uitvoeren van een order is uitgesloten.


Facturatie
De facturen van Roeigoed zullen electronisch verzonden worden, tenzij anders overeengekomen.


Garantie
Roeigoed stelt zich niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade veroorzaakt door fouten en/of gebreken aan door Roeigoed geleverde artikelen. Roeigoed garandeert dat de geleverde producten dat kunnen wat er redelijkerwijs van verwacht mag worden. Indien cliënt meent een defect of probleem te hebben dat onder garantie verholpen dient te worden dan dient cliënt terstond doch uiterlijk binnen 8 dagen na ontstaan van het defect of probleem dit aan Roeigoed kenbaar te maken. Desgewenst kan Roeigoed verlangen dat het artikel wordt verzonden naar het adres van Roeigoed ter evaluatie.


Aansprakelijkheid
Roeigoed is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel die voortvloeit uit het gebruik van de producten. Noch is Roeigoed aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit een defect of ander probleem met de producten.


Garantie voorwaarden per artikelgroep
Indoor Rowers: De Indoor Rower is een apparaat ontworpen om de roeibeweging te simuleren. Voor de Indoor Rower  geldt een garantie van 1 jaar bij professioneel gebruik en 2 jaar bij particulier gebruik. Niet gedekt door de garantie is normale slijtage, batterijen, onoordeelkundig gebruik, of molest.

Riemen: Riemen zijn ontworpen om roeiboten over het water voort te bewegen. Beschadigingen naar aanleiding van aanvaringen, botsingen, snoeken, transport, of het 'op volle kracht' roeien met minder dan de in de boot aanwezige roeiers (zgn. 'tubben') zijn niet gedekt door de garantie.

 

Boten: voor boten geldt een garantie van één jaar op de gebruikte materialen en de constructie. Beschadigingen naar aanleiding van aanvaringen, botsingen, snoeken, transport, of het 'op volle kracht' roeien met minder dan de in de boot aanwezige roeiers (zgn. tubben? zijn niet gedekt door de garantie.

 

Kleding: kleding is in zoverre gegarandeerd als er redelijkerwijs van verwacht mag worden. Een kledingstuk kan binnen 14 dagen geruild worden voor een andere maat mits ongedragen. Met name verschillen in kleur(nuances) zijn uitgesloten van garantie.

 

Overige artikelen: overige artikelen zijn in zoverre gegarandeerd als er redelijkerwijs van verwacht mag worden.


Reparatie
Voor alle artikelen geldt dat Roeigoed naar eigen inzicht kan bepalen of een gebrek dat gedekt is door de garantie verholpen wordt door reparatie of vervanging van het bewuste artikel. Transportkosten naar en van de plaats van reparatie zijn voor kosten van de cliënt tenzij expliciet anders overeengekomen. 
Roeigoed hoeft geen vervangend artikel ter beschikking te stellen voor de duur van de reparatie. Ook indien de aard van de reparatie verlangt dat het artikel aan de fabrikant wordt geretourneerd ter reparatie.


Reparatie of vervangingstijd
Voor alle producten behalve boten en kleding mag cliënt verwachten dat deze binnen een periode van 30 dagen gerepareerd dan wel vervangen zijn. Voor boten en kleding geldt een periode van 30 dagen vermeerderd met de standaard levertermijn voor deze producten op het moment dat het probleem of defect kenbaar is gemaakt aan Roeigoed.


Reclames
Mocht de cliënt met enig onderdeel van de door hem ontvangen artikelen, riemen of Indoor Rowers dan wel de factuur niet tevreden zijn dan kan de cliënt binnen 8 dagen na ontvangst hiertegen schriftelijk reclameren. Aan reclames die niet schriftelijk of te laat gedaan zijn kunnen geen rechten ontleent worden. Het indienen van een reclame ontslaat de Cliënt niet van zijn betalingsverplichting.


Retourneren / Herroeping
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht binnen 14 dagen na aflevering de overeenkomst te ontbinden door het product aan Roeigoed te retourneren, of ons het ingevulde herroepingsformulier op te sturen en het product binnen 14 dagen hierna. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product niet gebruikt is en de originele verpakking van het product onbeschadigd is. Door Roeigoed terzake eventueel reeds ontvangen betaling inclusief verzendkosten wordt uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst van het product terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening. Wij raden u aan het product bij retournering te verzekeren.

 


Retourneren en annulering bij speciaal, naar wens van klant gefabriceerde producten:
Producten zoals kleding, riemen en boten die speciaal op bestelling van de klant zijn gefabriceerd zijn uitgesloten van de standaard retourvoorwaarden. Een bestelling van deze producten is onherroepelijk op het moment dat de fabrikant is begonnen aan de productie van de bestelde artikelen.

 


Eigendomsvoorbehoud
 
De geleverde goederen blijven eigendom van Roeigoed totdat de volledige koopsom en (eventuele) nevenvorderingen uit hoofde van de koopovereenkomst zijn voldaan voor het gekochte product. Cliënt dient bij doorlevering (= wederverkoop) van producten over een schirftelijke toestemming van Roeigoed te beschikken.


Proefplaatsing
Indien Roeigoed een proefplaatsing verzorgt of een product op zicht levert, dan blijft het product te allen tijde eigendom vanRoeigoed. Indien cliënt overgaat tot koop dan blijft het apparaat eigendom van Roeigoed totdat betaling van alle vorderingen op cliënt uit welke rechtsgrond dan ook heeft plaatsgevonden. Garantie termijn gaat in op het moment dat apparaat eerst aanwezig was in het pand van cliënt (=vanaf de eerste dag van de proefplaatsing). Cliënt zal tijdens de gehele periode totdat betaling is ontvangen als een goed 'huisvader' zorg dragen voor de producten.

 

Indien Cliënt niet binnen 14 dagen na verstrijken van de afgesproken proefplaatsing termijn (maximaal 30 dagen) heeft te kennen gegeven niet tot koop te willen overgaan, zal Roeigoed ervan uitgaan dat er overeenstemming tot koop is bereikt.

 

Afwijkingen
Afwijkingen van deze algemene leveringsvoorwaarden zijn slechts dan voor Roeigoed bindend, indien Roeigoed die afwijking uitdrukkelijk schriftelijk heeft erkend.

 

Indien inkoopvoorwaarden van cliënt afwijken of in strijd zijn met deze algemene leveringsvoorwaarden, zijn uitsluitend laatstgenoemde voorwaarden van kracht. Ook in het geval cliënt op zijn voorwaarden een beroep doet en Roeigoed deze in dat bepaalde geval niet uitdrukkelijk heeft tegengesproken.

 

Tegenbevestigingen van Cliënt die van deze algemene leveringsvoorwaarden afwijken zijn voor Roeigoed slechts dan bindend indien Roeigoed deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft erkend. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn ook dan van kracht, indien gedeelten ervan om welke reden dan ook niet van toepassing zouden zijn.

Roeigoed BV

Flevolaan 13C
1382JX  Weesp
020 - 669 36 40
info@roeigoed.nl

KvK-nummer 33247044
Btw-nummer NL805834837B01